top of page

גילוי נאות

תומר ציוני סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע"מ (להלן: "הסוכן") פועל במסגרת הסכמים בתחומי הפנסיה, הביטוח והפיננסים עם הגופים הבאים:

איילון חברה לביטוח בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אנליסט שירות ניהול השקעות בע"מ, גלובלנט ישראל בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מור קופות גמל בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מיטב דש השקעות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, סלע סוכנות לביטוח בע"מ, ברק שהם סוכנות לביטוח בע"מ ותלפיות סוכנות לביטוח בע"מ.

הסוכן מבקש ליידע אותך כי בעבור שיווק המוצרים והשירותים של הגופים לעיל הסוכן זכאי לעמלת הפצה בגין שיווקם ומתוגמל על ידי אותם גופים מתוך דמי הניהול אשר נגבים על ידן מהפרמיה החודשית המשולמת ו/או מתוך צבירת הכספים בתוכניות השונות.
הסכמי העמלות של הסוכן מול החברות השונות הינם דומים אך אינם זהים לחלוטין, כך שלעיתים קיים יתרון מבחינת התגמול במוצר מסוים אצל גוף אחד מול גוף מוסדי או בין מוצר אחד למשנהו (באותו גוף).

במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו יקבל הסוכן מהגופים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם הסוכן מעוניין ומחויב להעניק לקהל לקוחותיו על פי דין.

לתשומת ליבך, אין כל חובה למסור מידע לסוכן ו/או למי מטעמו. מסירת המידע נעשית מרצונך והסכמתך בלבד.

כל המידע אשר תמסור לסוכן ו/או למי מטעמו ישמש למתן שירותי שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.

המידע עשוי לעבור במלואו או בחלקו לסוכן ו/או למי מטעמו ו/או לגופים עמם הסוכן פועל ו/או יפעל בעתיד.

bottom of page